นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินนักลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 กันยายน 2559 16:38
ตัวย่อหุ้น
IFEC
ราคาล่าสุด
4.68
เปลี่ยนแปลง -0.16
% เปลี่ยนแปลง -3.31%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 22,137,800

ข่าวสารล่าสุด