นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินนักลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 02 ธันวาคม 2559 16:39
ตัวย่อหุ้น
IFEC
ราคาล่าสุด
4.48
เปลี่ยนแปลง -0.18
% เปลี่ยนแปลง -3.86%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 40,525,600

ข่าวสารล่าสุด