นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินนักลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 27 ตุลาคม 2559 16:37
ตัวย่อหุ้น
IFEC
ราคาล่าสุด
4.32
เปลี่ยนแปลง -0.06
% เปลี่ยนแปลง -1.37%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 59,644,500

ข่าวสารล่าสุด