นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงินปี 2559

งบการเงินปี 2558

งบการเงินปี 2557