นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 56 งบปี 57 งบปี 58 งบปี 59
31/12/2556 31/12/2557 31/12/2558 31/12/2559
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,880.56 6,257.50 15,252.13 12,630.12
หนี้สินรวม 340.28 1,995.90 9,821.74 9,343.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,540.29 4,200.69 5,366.94 3,226.64
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 747.53 1,563.95 1,983.93 1,983.93
รายได้รวม 629.97 638.07 1,177.71 1,924.53
กำไรสุทธิ 28.01 72.70 332.20 -1,886.07
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.07 0.19 -0.95
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 4.71 3.88 4.40 -10.90
ROE(%) 2.54 2.53 6.94 -43.89
อัตรากำไรสุทธิ(%) 4.45 11.39 28.21 -98.00