นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-1681378-86, โทรสาร : 02-1681387, อีเมล์ : ir@ifecgroup.com

คุณประภาวัลย์ เจนสัญญายุทธ หรือ คุณพิชากร เหมมันต์

โทรศัพท์ : 02-1681378-86 ต่อ 1016, อีเมล์ : ir@ifecgroup.com