นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ % หุ้น
1.  นายทวิช เตชะนาวากุล 202,616,800 10.03
2.  นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 87,882,095 4.35
3.  นายภิญโญ รุขพันธ์เมธี 53,561,766 2.65
4.  นายอนันต์ ตันตสิรินทร์ 51,422,600 2.54
5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,339,759 2.10
6.  นางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์ 38,500,000 1.91
7.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 36,685,005 1.82
8.  นางลลิลฑิพย์ ทิตระกูล 16,804,538 0.83
9.  นางจิดาภา กันตสุสิระ 16,550,000 0.82
10.  บริษัท ณุศาบุรี จำกัด 15,356,600 0.76