นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 13 กันยายน 2560 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ % หุ้น
1. นายทวิช เตชะนาวากุล 202,616,800 10.03
2. นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 86,834,395 4.30
3. นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ 57,881,638 2.86
4. นายอนันต์ ตันตสิรินทร์ 51,422,600 2.54
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,353,459 2.10
6. นางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์ 38,500,000 1.91
7. CHASE NOMINEES LIMITED 19,777,600 0.98
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 17,177,405 0.85
9. นางลลิลฑิพย์ ทิตระกูล 16,804,538 0.83
10. นางจิดาภา กันตสุสิระ 16,550,000 0.82