นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ % หุ้น
1. นายทวิช เตชะนาวากุล 202,616,800 10.21
2. นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 83,195,002 4.19
3. นางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์ 60,000,000 3.02
4. นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ 57,881,638 2.92
5. นายอนันต์ ตันตสิรินทร์ 49,822,600 2.51
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,382,946 2.09
7. CHASE NOMINEES LIMITED 19,777,600 1.00
8. นายแชมป์ ศรีโชคชัย 16,804,538 0.85
9. นางจิดาภา กันตสุสิระ 16,550,000 0.83
10. นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ 15,300,000 0.77