นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 102.84 ล้านบาท ลดลง จำนวน 65.87 ล้านบาท หรือ 39.04% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจาก รายได้จากการการขายและบริการ ลดลง จำนวน 31.29 ล้านบาท หรือ 4.76%, ,กำไรขั้นต้นลดลง จำนวน 26.15 ล้านบาท หรือ 7.95% ,ค่าใช้จ่ายในขายและบริหาร ลดลง จำนวน 10.30 ล้านบาทหรือ 4.50% และกำไรจากการจำหน่ายธุรกิจ ลดลง จำนวน 94.38 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินรวม ปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 28.01 ล้านบาท น้อยกว่าผลการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 74.83 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากผลขาดทุนใน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้

 1. ค่าที่ปรึกษาสำหรับการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จำนวน 33.25 ล้านบาท
 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 30.70 ล้านบาท
 3. ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 12.04 ล้านบาท

วิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2556 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554
จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % จำนวนเงิน %
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
640.72
59%
359.57
24%
50.89
13%
175.91
33%
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
 
 
 
 
 
 
5.00
1%
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
147.19
14%
144.74
10%
167.95
42%
145.22
27%
ลูกหนี้อื่นๆ
107.12
10%
91.41
6%
4.05
1%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
0%
727
48%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
100.85
9%
100.85
7%
96.17
24%
68.33
13%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
0.20
0.02%
0.20
0.01%
0.16
0%
5.85
1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
 
 
 
 
135.62
25%
ที่ดินที่ถือไว้เพื่อขาย
81.12
8%
81.12
5%
81.12
20%
 
 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
1,077.20
100%
1,504.89
100%
400.34
100%
535.93
100%

ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,504.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน จำนวน 1,104.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 275.90% ซึ่งมีผลมาจาก

 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 308.68 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน จำนวน 295.68 ล้านบาท
 • ลูกหนี้การค้า ลดลง จำนวน 23.21 ล้านบาท
 • ลูกหนี้อื่น ณ สิ้นงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 91.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 87.36 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินมัดจำโครงกา จำนวน 50 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - เพิ่มทุน จำนวน 18.57 ล้านบาท ลูกหนี้ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน จำนวน 15.51 ล้านบาท และอื่นๆ จำนวน 3.28 ล้านบาท
 • เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(บริษัทย่อย )จำนวน 727 ล้านบาท เพื่อซื้อกิจการ บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน(ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 87.46 ล้านบาท ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายพลังงาน และ บริษัท คลีน ซิตึ้ จำกัด จำนวน 150 ล้านบาท ประเภทกิจการบริหารจัดการขยะ ,ค่าใช้จ่ายในบริหารงาน,ค่าที่ปรึกษาการลงทุนและต้นทุนทางการเงิน จำนวน 72 ล้านบาท ,ให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกู้ยืม จำนวน 95 ล้านบาท,เงินมัดจำโครงการและอื่น ๆ จำนวน 55 ล้านบาท
 • สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จำนวน 4.68 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2556 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554
จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % จำนวนเงิน %
ลูกหนี้การค้า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
50.45
6%
50.45
12%
108.12
21%
95.00
18%
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
47.29
6%
36.99
9%
20.77
4%
26.04
5%
เงินลงทุนอื่น
2.58
0.32%
2.58
1%
31.17
6%
30.24
6%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
1.00
0.24%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
452.40
56%
222.54
53%
249.37
48%
234.79
43%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
67.20
8%
64.13
15%
62.36
12%
145.08
27%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2.63
0.33%
1.59
0%
2.13
0.41%
ค่าความนิยม
135.49
17%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
31.00
4%
31
7%
31.21
6%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
14.33
2%
10.81
3%
10.80
2%
11.07
2%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
803.37
100%
421.09
100%
515.93
100%
542.22
100%

ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 421.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 94.84 ล้านบาท หรือลดลง 18.38% ซึ่งมีผลมาจาก

 • ลูกหนี้การค้า-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี มีจำนวน 50.45 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน จำนวน 57.67 ล้านบาท
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง จำนวน 26.83 ล้านบาท ซึ่งมาจากเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าลดลง

การซื้อธุรกิจ บริษัทมีค่าความนิยม แสดงในงบการเงินรวมประกอบด้วย :

จำนวนเงิน (ล้านบาท)

การซื้อธุรกิจ "บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน(ไทยแลนด์) จำกัด"
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา
49.29
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
(87.46)
ค่าความนิยม
38.17
สิ่งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
87.46
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
(3.61)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดจากบริษัทย่อย)
83.85

จำนวนเงิน (ล้านบาท)

การซื้อธุรกิจ "บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด"
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา
52.69
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
(150.00)
ค่าความนิยม
97.31
สิ่งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
150.00
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
(0.18)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดจากบริษัทย่อย)
149.82

หนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2556 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554
จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % จำนวนเงิน %
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
180.57
53%
180.57
58%
104.28
47%
92.01
20%
เจ้าหนี้การค้า
22.48
7%
22.48
7%
18.79
8%
12.25
3%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
41.67
12%
38.57
12%
40.68
18%
32.28
7%
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
5.22
2%
106.86
23%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
2.10
1%
เงินรับล่วงหน้าจากการขายธุรกิจ
100.00
22%
เงินรับล่วงหน้าจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
45.00
13%
45.00
14%
25.00
11%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
9.21
4%
10.42
2%
หนี้สินหมุนเวียน
4.63
1%
2.20
1%
4.82
2%
4.61
1%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
15.58
5%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียญอายุ
23.03
7%
22.03
7%
21.05
9%
19.04
4%
       หนี้สินรวม
340.28
100%
310.85
100%
223.83
100%
462.35
100%

ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีหนี้สินรวม จำนวน 310.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 87.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 38.88% ซึ่งมีผลมาจาก

 • เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น จำนวน 76.29 ล้านบาท

เงินรับล่วงหน้าจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

ในระหว่างปี 2556 บริษัทและคู่สัญญาได้ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวเกี่ยวกับการขยายกำหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยคู่สัญญาได้ตกลงเลื่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์พร้อมชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือออกไปจนกว่าผู้อาศัยในที่ดินดังกล่าวจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินที่จะซื้อจะขายทั้งหมด นอกจากนี้ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้รับชำระเงินค่าที่ดินล่วงหน้าเพิ่มเติมอีก 20 ล้านบาท ทำให้บริษัทได้รับเงินรับล่วงหน้าจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนี้เป็นจำนวนเงินรวม 45 ล้านบาทเงินรับล่วงหน้าจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เพิ่มขึ้น จำนวน 25 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินบางส่วนที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 126.75 ไร่ และรับเงินล่วงหน้าจากการทำสัญญาดังกล่าว จำนวน 25 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2556 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554
จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % จำนวนเงิน %
ส่วนผู้ถือหุ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุนเรือนหุ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
   ทุนจดทะเบียน
 
 
 
 
 
 
 
 
    หุ้นสามัญ 1,376,300,733 หุ้น (ปี 2555: หุ้นสามัญ 407,792,810หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
1,376.30
 
1,376.30
 
407.79
 
407.79
 
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
   หุ้นสามัญ 747,533,822 หุ้น (ปี 2555: หุ้นสามัญ 407,792,810หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
747.53
40%
747.53
39%
407.79
45%
407.79
38%
หุ้นทุนซื้อคืน
 
 
 
 
 
 
(6.59)
-1%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน
16.11
1%
16.11
1%
16.11
2%
0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
503.81
27%
503.81
26%
0%
0%
จัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น
39.72
2%
39.72
2%
34.59
4%
26.09
2%
สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
 
 
 
 
 
0%
6.59
1%
ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
182.16
10%
256.99
13%
186.87
20%
124.00
12%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
50.95
3%
50.95
3%
47.07
5%
57.91
5%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
1,540.29
82%
1,615.12
84%
692.44
76%
615.80
57%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1,880.56
100%
1,925.97
100%
916.27
100%
1,078.15
100%

การเพิ่มทุนของบริษัท

ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 407,792,810 บาท เป็น 1,376,300,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 968,507,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

 1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 203,896,405 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 2.00 บาท

  ในเดือนกันยายน 2556 บริษัทได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 197.38 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นจำนวน 394.76 ล้านบาท บันทึกเป็นทุนเรือนหุ้นจำนวน 197.38 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 197.38 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556
 2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 305,844,607 หุ้น ให้แก่บุคคลภายนอกในวงจำกัด โดยเสนอขายราคาหุ้นละ 3.25 บาท

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรและขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลภายนอกในวงจำกัด ครั้งที่ 1 จำนวน 142.36 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.25 บาท คิดเป็นเงินค่าหุ้นทั้งสิ้น 462.66 ล้านบาท บันทึกเป็นทุนเรือนหุ้นจำนวน 142.36 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 306.42 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนเงินประมาณ 13.88 ล้านบาท) บริษัทได้จดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรและขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลภายนอกในวงจำกัด ครั้งที่ 2 จำนวน 170.0 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.25 บาท คิดเป็นเงินค่าหุ้นทั้งสิ้น 552.50 ล้านบาท โดยบริษัทจะได้รับเงินค่าหุ้นดังกล่าวภายในวันที่ 24 มกราคม 2557
 3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม IFEC-W1 จำนวนไม่เกิน 458,766,911 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลภายนอกในวงจำกัด บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายหน่วยละ 0.00 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 1,376.30 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,376,300,733 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ปี 2555: 407.79 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 407,792,810 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และบริษัท มีทุนที่ชำระแล้วเป็นเงิน 747.53 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 747,533,822 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ปี 2555: 407.79 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 407,792,810 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

สรุปการเพิ่มทุน

เดือน / ปี รายการ จำนวนหุ้น ราคาเสนอขายต่อหุ้น จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เดือนกันยายน 2556
Rights Offering
197.38
2.00
394.76
เดือนพฤศจิกายน 2556
PP ครั้งที่ 1
142.36
3.25
462.66
รวม  
339.74
857.42
ต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น  
13.88
รวมเงินที่รับ สุทธิจากต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น  
843.54
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  
503.81