นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ท่านนักลงทุน และท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

จากการประชุม COP21 รับรองข้อตกลงปารีส ซึ่งมี 195 ประเทศลงนามรับรองข้อตกลงลดภาวะโลกร้อน โดยการควบคุมให้โลกร้อนขึ้นต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียสภายในปี ค.ศ. 2020 และให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้เป็นศูนย์ภายในครึ่งหลังศตวรรษนี้ นอกจากนั้น ยังให้ประเทศพัฒนาแล้วระดมเงินปีละ 1 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อการช่วยเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสะอาดต่อประเทศด้อยพัฒนาอีกด้วย

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ ที่ IFEC ได้มีแนวคิดเฉกเช่นดังกล่าว และเป็ นส่วนหนึ่งของ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลังงานสะอาดทุกรูปแบบ และพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดนวัตกรรมขึ้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เพื่อจรรโลงโลก ธรรมชาติ และบรรยากาศ ให้มีการลดมลภาวะและก๊าซเรือนกระจก โดยไม่สูญเสียพลังงานที่เพียงพอต่อการพัฒนาของโลก

ที่เปิดประเด็นที่ค่อนข้างจะ World Wide ณ วันนี้ ก็เพราะว่า บัดนี้โลกเราไร้พรมแดนแล้วจริงๆ IFEC และกลุ่ม บริ ษัทย่อยเองซึ่งก็ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆ แล้วด้วยซ้ำไป นั่นคือเราได้เข้าไปเป็ นพันธมิตรเพื่อการลงทุนในทุกๆ ที่ของโลก ซึ่งมิได้จำกัดแค่ในประเทศหรือ ภูมิภาคด้วยซ้ำ ดังท่านทั้งหลายอาจจะทราบจาก Road map 2016 ของบริษัทฯ จากข่าวสารตามสื่อมวลชนต่างๆ

อย่างไรก็ตาม IFEC ก็ยังคงยึดมั่นการทำธุรกิจที่สร้างความสมดุลย์ต่อผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ลงทุน ความมั่นคงต่อพนักงาน หรือบุคลากรในองค์กรการค้าที่เป็นธรรมกับคู่ค้าและการให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมในภาวะความเสี่ยงที่เหมาะสม ในโอกาส ที่เป็นไปได้ ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่ดีงามหลีกเลี่ยงการส่งเสริมต่อกระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเข้มข้น

ในนามของประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ของพวกเราทั้งหลาย ผมใคร่ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมและผูกพัน สนับสนุนให้กลุ่มบริษัทของพวกเราได้มีการขับเคลื่อนอย่างมีความมั่นคงและมั่งคั่งตลอดไป

 

ร.อ. น.พ.วิชัย ถาวรวัฒนยงค์
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร