นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2560
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

 

ปี 2559
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 

ปี 2558
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

 

ปี 2557
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

 

ปี 2556
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

 

ปี 2555
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555