นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

 

ปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 

ปี 2558
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 : สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ (IM2)
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (IFA)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

 

ปี 2557
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 : สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (บัญชี 2)
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 : รายงานวิเคราะห์รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

 

ปี 2556
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
- แบบฟอร์มลงทะเบียน

 

ปี 2555
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555