นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

IFEC

ปรับปรุงเมื่อ: 18 สิงหาคม 2560 06:24
ตัวย่อหุ้น
IFEC
ราคาล่าสุด
3.10
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -(-%) ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) - / -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) - ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) - / -
ช่วงราคาระหว่างวัน
-
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.08 - 6.95
วันก่อนหน้า
3.10
ราคาเปิด
-

Chart Type