นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

IFEC-W1

ปรับปรุงเมื่อ: 01 มกราคม 2523 07:00
ตัวย่อหุ้น
IFEC-W1
ราคาล่าสุด
2.06
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -(-%) ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) - / -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) - ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) - / -
ช่วงราคาระหว่างวัน
-
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.00 - 0.00
วันก่อนหน้า
2.06
ราคาเปิด
-

Chart Type