นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

IFEC-W2

ปรับปรุงเมื่อ: 01 มกราคม 2523 07:00
ตัวย่อหุ้น
IFEC-W2
ราคาล่าสุด
-
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -(-%) ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) - / -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) - ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) - / -
ช่วงราคาระหว่างวัน
-
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.27 - 0.27
วันก่อนหน้า
0.00
ราคาเปิด
-

Chart Type