นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

IFEC-W2
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ "ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ"
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ใบเเจ้งการชำระเงิน

 

IFEC-W1
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IFEC-W1 ครั้งสุดท้าย
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ตัวอย่างการคำนวณการใช้สิทธิของผู้ถือ Warrant
ใบเเจ้งการชำระเงิน