นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ภาพวีดีโอบริษัท

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วันที่ : 25 ธันวาคม 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2560

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วันที่ : 25 มกราคม 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันที่ : 29 เมษายน 2559

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

วันที่ : 9 ตุลาคม 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันที่ : 30 เมษายน 2558

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557

วันที่ : 24 ตุลาคม 2557

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วันที่ : 3 มิถุนายน 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันที่ : 3 เมษายน 2557

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วันที่ : 28 สิงหาคม 2556

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วันที่ : 25 เมษายน 2556