นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

  • 1ข้อมูลส่วนบุคคล
  • 2หน่วยงานที่ต้องการร้องเรียน
  • 3เรื่องที่ต้องการร้องเรียน
  • 4ยืนยันตัวตนของผู้ร้องเรียน

ข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงานที่ต้องการร้องเรียน

รายละเอียดการร้องเรียน

รายละเอียด

ยืนยันตัวตนของผู้ร้องเรียน

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้

< < Back Step Next Step > >